Wiadomości branżowe

Konferencja prasowa

Faktoring stanowi ciekawą alternatywę finansowania bieżącej działalności firm w porównaniu do popularnego kredytu bankowego - zauważają przedstawiciele firm faktoringowych. Pomimo bardzo dynamicznego wzrostu obrotu faktoringu krajowego w latach 1998 – 2003, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej znacząco wzmocni ten sektor, zwłaszcza faktoring eksportowy. Obroty firm zrzeszonych w Konferencji

Faktoring stanowi ciekawą alternatywę finansowania bieżącej działalności firm w porównaniu do popularnego kredytu bankowego – zauważają przedstawiciele firm faktoringowych. Pomimo bardzo dynamicznego wzrostu obrotu faktoringu krajowego w latach 1998 – 2003, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej znacząco wzmocni ten sektor, zwłaszcza faktoring eksportowy. Obroty firm zrzeszonych w Konferencji Instytucji Faktoringowych (KIF), skupiającej 9 instytucji tego sektora w 2004 roku wyniosły ponad 10,5 mld złotych.


 


„KIF intensywnie popularyzuje ideę faktoringu w Polsce, popiera inicjatywy mające na celu ostateczne regulacje prawne związane z naszą branżą oraz walczy z przepisami krepującymi rozwój usług faktoringowych. Ostatnio do naszego grona przyjęliśmy kolejną firmę faktoringową.” – powiedział Mirosław Jakowiecki, przewodniczący Konferencji Instytucji Faktoringowych.


 


 


„Ubiegłoroczne obroty światowego faktoringu szacuje się na ok. 800 mld euro, a europejskiego na
ok. 550 mld euro, w Polsce osiągnęły one niespełna 3 mld euro. W Hiszpanii, z którą Polska tak chętnie jest porównywana, obroty faktoringowe wynoszą około 30 mld euro. Nasz rynek rozwija się dynamicznie – wyraźnie szybciej niż ma to miejsce na świecie. Rynek światowy rośnie w tempie
ok. 5-10 proc. rocznie, w Polsce zaś w tempie
ok. 20 proc. Przewidujemy, że w tym roku odnotujemy kolejny rekord tempa wzrostu.” – powiedział Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Konferencji.


Rozszerzenie Unii Europejskiej to nowe perspektywy nie tylko dla firm faktoringowych ale przede wszystkim szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw.


 


„Nadal obserwujemy dynamiczny wzrost branży usług faktoringowych: coraz więcej przedsiębiorców korzysta z naszych usług, odnotowujemy też coraz wyższe obroty. W związku z rozwojem rynku prognozujemy dalszy wzrost i dalszą popularyzację faktoringu w Polsce.” – powiedziała  podczas konferencji prasowej KIF Elżbieta Urbańska, prezes Polfactor. 


Polska należy do Państw o zdecydowanie silnym wzroście obrotów faktoringowych, co potwierdza jeden z najwyższych wskaźników (323%) w Europie w latach 1998 – 2003. Jednak w porównaniu do Europy Zachodniej, gdzie udział faktoringu w PKB wynosi średnio 5% (Europa 1,4%), stoimy przed kolejną szansą na pogłębienie zainteresowania swoim rynkiem kraje członkowskie. Obroty firm zrzeszonych w Konferencji Instytucji Faktoringowych (KIF), skupiającej 9 instytucji tego sektora wyniosły w roku 2004 ponad 10,5 mld złotych, natomiast obroty całego rynku faktoringowego w Polsce szacuje się na ponad 14 mld złotych. Faktoring jest najczęściej wykorzystywany przez firmy
z branż:
 metalowej, chemicznej, spożywczej, elektromaszynowej, odzieżowo-włókienniczej, drzewno-papierniczej, energetycznej, meblarskej, budowlanej.


 


„Nadal można zaobserwować obserwujemy dynamiczny wzrost branży usług faktoringowych: coraz więcej przedsiębiorców korzysta z naszych usług, odnotowujemy też coraz wyższe obroty. W związku
 z rozwojem rynku prognozujemy dalszy wzrost i popularyzację faktoringu w Polsce, cały czas również ewidzimy duży potencjał polskich usług faktoringowych.”.”
– powiedziała  podczas konferencji prasowej wiceprzewodnicząca KIF, Elżbieta Urbańska. , prezes Polfactor. 


 


 


Akapit nt. działalności KIF (cytat p. Jakowiecki – do uzupełnienia po otrzymaniu prezentacji od PEKAO Faktoring)


 


Podczas konferencji przedstawiono zalety faktoringu w porównaniu z kredytowaniem przedsiebiorstw.   Przede wszystkim w przypadku faktoringu znacznie łagodniejsze są wymagane od przedsiębiorcy zabezpieczenia, ponieważ instytucja faktoringowa zwraca głównie uwagę na jego odbiorców, stan bieżących należności oraz ogólnie na działalność firmy. Mniej istotna jest natomiast ocena tzw. zdolności kredytowej czy posiadanie trwałych zabezpieczeń.


 


„Faktoring to szerszy zakres usług oraz, łatwiejszy sposób finansowania i większe bezpieczeństwo
w stosunku do oferty kredytowej. Dlatego zachęcamy przedsiębiorców do korzystania z naszych usług.”
– powiedział podczas konferencji Stanisława Atanasow, przedstawiciel jednej z firm zrzeszonych w KIF.


 


Faktoringu, w odróżnieniu od kredytu bankowego,, nie powoduje zadłużenia przedsiębiorcy, tylko umożliwia przedsiębiorcy muszybki dostęp do swoich jego własnychśrodków, zamrożonych w należnościach u odbiorców należności., na które Bbez faktoringu, przedsiębiorca musiałby czekać na swoje płatności do 120 dniprzynajmniej – tak długo, ile wynoszą ich terminy płatności płatności na wystawianych przez niego fakturach. Korzystanie z faktoringu nie wiąże się ze spłacaniem ratuzyskanego finansowania przez firmę przez firmę, gdyż spłaca je odbiorca, płacąc za faktury. a Kkoszty tej usługi składają się na prowizję naliczaną od wartości faktur i odsetek od finansowania.oprocentowanie liczone od wykorzystanych środków. Faktoring ułatwia również przedsiębiorcom również współpracę
z kontrahentami zagranicznymi oraz pozwala na przejęcieą i przejmuje od klienta ryzykao wypłacalności odbiorców.
 (w Polsce 1,4%),  (w Polsce ?%), firmy firmy  Widoczne są  „Obserwujemy
ęe
lstwierdził podczas konferencji Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Factors Polska.podkreślają przedstawiciele instytucji faktoringowych.


A to już wiesz?  Nowa Farba Silikonowa marki Dekoral Professional

 


przedstawicieli firm faktoringowychnichAkcesja
do Unii Europejskiej to przede wszystkim interesujące perspektywy wejścia na nowe rynki, zwiększenie zainteresowania polskim eksportem zarówno stałych partnerów handlowych, jak i pozostałych importerów państw UEdziękipoprzez, którzy nie widzą już barier „psychologicznych” w handlu z Polską, wejścieue nowych firm faktoringowych na rynek polski, co przełoży się na rozwój i zróżnicowanie samego produktua w konsekwencji wpłynie na rozwój branży.


 


    oraz znaczna unifikacja międzynarodowych zwyczajów, praktyk oraz zasad prawnych ułatwiająca współpracę pomiędzy krajami. Jednakże zainteresowanie polskimi przedsiębiorstwami wiąże się z koniecznością oferowania m.in. bardziej atrakcyjnych terminów płatności, do których przyzwyczajony jest potencjalny kontrahent z zachodu. Praktyką odbiorców z krajów Europy Zachodniej jest odroczenie płatności o 30, 60 a nawet 120 dni, co pozwala na sprowadzenie towaru przed uiszczeniem opłaty. Taka sytuacja dla polskiego eksportera wiąże się z dylematem podpisania kontraktu. W praktyce oznacza to wypracowanie skutecznych sposobów na zredukowanie ryzyka związanego z utratą płynności finansowej oraz ocenę sytuacji finansowej kontrahenta z zagranicy. W związku z tym, aby polski przedsiębiorca mógł odnieść rzeczywiście korzyści ze sprzedaży eksportowej i ominąć specyficzne uwarunkowania danego rynku, wynikające chociażby z wydłużonych terminów płatności czy lokalnych interpretacji, praktyk i zwyczajów handlowych powinien zapewnić sobie maksymalną ochronę, minimalizując ryzyko. Wyjściem z sytuacji jest zwrócenie się do firm faktoringowych oferujących faktoring eksportowy. Niejednokrotnie możliwość otrzymania takiego kredytu kupieckiego staje się kluczowym argumentem przeważającym za wyborem danej firmy jako dostawcy.


Mechanizm faktoringu eksportowego jest oparty na tych samych założeniach, co faktoring krajowy. Jedynie korzyści są znacznie większe, gdyż zapewnia on faktorowi:


szybki i łatwy dostęp do środków finansowych


·            weryfikację firmy odbiorcy


·            finansowanie dostosowane do wielkości sprzedaży (waluty wystawianych faktur)


·            sprawny, wielowalutowy system administrowania należnościami


·            międzynarodowy zespół pracowników


·            ograniczenie ryzyka złych długów i kosztownej windykacji


·            pomoc w inicjowaniu zapłaty, monitorowania płatności zagranicznych uwzględniające interpretację zwyczajów i praktyk handlowych danego rynku (kontrola należności w języku odbiorcy)


Dla polskich przedsiębiorstw są to korzyści nie tylko finansowe, otwierają również drogę wielu producentom, którzy wcześniej nie wpółpracowali z odbiorcami zagranicznymi. A w obliczu wyzwań, które przed polskimi przedsiębiorcami stawia zwiększony popyt zagraniczny oraz możliwość jego zaspokojenia korzyści współpracy z faktorem w faktoringu eksportowym wydają się być jedynym, słusznym rozwiązaniem. Ponadto rozszerzenie Unii Europejskiej ułatwia również obsługę transakcji eksportowych faktorowi (unifikacja międzynarodowych zwyczajów i praktyk oraz zasad prawnych). To zwiększa zainteresowanie współpracą firm z Europy Zachodniej, które znają koncepcję faktoringu (od lat. 50-ych) i dużo łatwiej i ufniej podpisują kontrakty z polskimi przedsiębiorcami.


 


 


Faktoring to nowoczesny mechanizm wspierania wzrostu polskiej gospodarki, twierdzą przedstawiciele firm zrzeszonych w Grono profesjonalnych firm powołało Związek Agencji Pracy TymczasowejKonferencji Instytucji Faktoringowych


 


 


 


Warszawa, 23 stycznia28 maja26 stycznia 20034 r. – Obroty firm zrzeszonych w Konferencji Instytucji Faktoringowych (KIF), skupiającej 89 instytucji tego sektora wyniosły w pierwszym półroczu 20034 r. 11,607o 49,5 % więcej  mld zł, co oznacza wzrost
o 19,5% w stosunku do roku pierwszego półrocza roku poprzedniego (9,711 mld zł w 2002 r.)(10 mld zł w 2002 r.). Z usług faktoringowych w I półroczu 2004 r. skorzystało w ub.r. 1.2001 400 polskich przedsiębiorstw, zrealizowano 21,4 mln transakcji ze 100 tys.z 80.000 dłużników faktoringuodbiorców. Branże korzystające z faktoringu to metalowa, chemiczna, spożywcza, elektromaszynowa, odzieżowo-włókiennicza, drzewno-papiernicza, energetyczna, meblarska, budowlana.Największą dynamikę wzrostu osiągnął faktoring eksportowy.


A to już wiesz?  System Ultra COOL – koloranty obniżające temperaturę fasad

„Wyniki te dowodzą, że usługi faktoringowe są ważnym narzędziem finansowym, wspierającym wzrost polskiej gospodarki. Są też coraz bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorców, obok tradycyjnych sposobów finansowania takich jak kredyt bankowy czy leasing” – mówi Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Factors Polska. „Wśród głównych czynników utrudniających działalność małych i średnich przedsiębiorstw wymieniane są zatory płatnicze. Usługi oferowane przez faktorów pomagają w utrzymaniu płynności finansowej coraz większej ilości firm, przede wszystkim
z branży komputerowej, meblowej, farmaceutycznej, tekstylnej i spożywczej”,. a także producentom artykułów sezonowych”.


„Obroty w branży faktoringowej wynoszą około 1,5….. procent PKB Polski, niemal dziesięcośmioiokrotnie mniej, niż w krajach Europy Zachodniej. Potencjał rozwoju rynku usług faktoringowych w Polsce jest więc nadal ogromny” – uważa Andrzej Żbikowski, przewodniczący KIF. Podkreśla jednak konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych regulujących kwestie związane z faktoringiem, m.in. ujednolicenia przepisów dotyczących podatku VAT. Barierą jest terównież zakaz cesji wierzytelności
w umowach z dostawcami często stosowany przez sieci handlowe. „Przede wszystkim niezbędna jest jednak edukacja, zwłaszcza małych i średnich firm, o korzyściach płynących z faktoringu. Wciąż zbyt mało przedsiębiorców wie, na czym polega ta usługa” –  mówi Andrzej Żbikowski.


Na spotkaniu Konferencji Instytucji Faktoringowych w dniu 23 stycznia br. wybrano nowe władze.  Nowym przewodniczącym został Mirosław Jakowiecki, wiceprezes zarządu Pekao FAKTORING
Sp. z o.o. Na wiceprzewodniczących KIF wybrano: Elżbietę Urbańską, prezes zarządu Polfactor SA oraz Krzysztofa Kuniewicza, dyrektora generalnego Bibby Factors Polska.


 


 


 


 


 


DYNAMIKA RYNKU FAKTORINGOWEGO 2000-2003Dzisiaj w Warszawie odbyło się spotkanie firm zrzeszonych
w Konferencji Instytucji Faktoringowych, oferujących ten typ usług polskim przedsiębiorcom. Konferencja stawia sobie za cel przede wszystkim propagowanie faktoringu jako niezbędnego
w Polskiej gospodarce narzędzia finansowego oraz stworzenie lobby na rzecz dokonania stosownych zmian w prawodawstwie.


 Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła działalność niezależna organizacja zrzeszająca agencje zajmujące się doradztwem i zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Związek Agencji Pracy Tymczasowej – Związek Pracodawców stawia sobie za cel doprowadzenie do uregulowania tej popularnej w krajach Unii Europejskiej formy zatrudnienia oraz poszerzanie wiedzy i informowanie o korzyściach wynikających z jej stosowania. środowisk biznesowych i rządowych. Związek chce jednocześnie dotrzeć do jak największego grona przedsiębiorców
i potencjalnych pracowników ioraz  zachęcić ich do korzystania z tej nowoczesnej formy zatrudnienia i zdobywania doświadczeń zawodowych.


 


 


„Wraz z rozwojem rynku usług faktoringowych, stajemy się ważnymi partnerami polskich przedsiębiorców, Rozumiemy swoją rolę nie tylko jako – powiedział Andrzej Żbikowski, przewodniczący i jeden z inicjatorów KIF podczas konferencji prasowej. – Poprzez Konferencję chcemy umożliwić wymianę wiedzy i doświadczeń między profesjonalistami i wspólnie wyznaczać standardy działania w branży”.
Firmy zrzeszone w Konferencji Instytucji Faktoringowych to 8 instytucji finansowych
o ustabilizowanej pozycji na polskim rynku, oferujących usługi na najwyższym poziomie. Poprzez działanie w Konferencji, chcą one edukować i informować o korzyściach dla przedsiębiorców płynących z wykorzystania faktoringu, a także stworzyć lobby działające na rzecz wprowadzenia zmian legislacyjnych odnoszących się do działalności faktoringowej, m. in. zasad naliczania podatku VAT.

Na całym świecie faktoring jest od lat powszechnie stosowanym narzędziem finansowym. Polega on na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Firmy świadczące usługi faktoringowe (faktorzy) dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać dośrednio 980% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy. Korzystając z faktoringu, firma uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacać swoje zobowiązania, planować zarządzanie finansami firmy, w znaczący sposób minimalizować ryzyko ściągnięcia należności i przeciwdziałać negatywnym skutkom inflacji.


A to już wiesz?  Automatycznie od bramy wjazdowej do garażu. Jak zwiększyć bezpieczeństwo wokół domu?

 


 
 


 


% wzrostu rok/roku


Udział


w rynku


Obroty faktorów        w mln zł


2003


 


 


Pekao Faktoring


4 200


23,5


34,5


Raiffeisen Faktoring


3 150


21,2


25,9


Forin


1 350


-19,4


11,1


Handlowy-Heller


1 345


41,6


11,1


Polfactor


1 310


36,5


10,8


Arvato Services


154


29,4


1,3


Bibby – Factors


69


717,9


0,6


BZ WBK Faktor


290,2


 


 


 


 


KIF razem


11 607


19,5 


 


 


 


Eurofaktor


550


-11,1


4,5


 


 


 


 


Rynek razem


12 157


17,7 


 


****


 


Na świecie faktoring jest od lat powszechnie stosowanym narzędziem finansowym. Polega on na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Faktorzy (instytucje świadczące usługi faktoringowe) dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe: firmy korzystające z ich usług mogą w ten sposób uzyskać średnio 80% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług),

a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy.


 


Podstawowe produkty oferowane przez faktorów to: faktoring z regresem/bez regresu, gwarancja zapłaty (import) oraz faktoring eksportowy. Korzystając z faktoringu, firma uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może zachowuje płynność. Może spłacać swoje zobowiązania, planować zarządzanie finansami firmy, w znaczący sposób minimalizować ryzyko ściągnięcia należności
i przeciwdziałać negatywnym skutkom inflacji.


 


Typowy adresat faktoringu to firma prowadząca sprzedaż z odroczoną płatnością, mająca ograniczony kapitał własny i dostęp do kredytów bankowych, realizująca ekspansywną strategię zwiększenia obrotów m.in. poprzez stosunkowo długie terminy płatności. Firma ta jest stabilna finansowo, a co najważniejsze posiada stałych, wiarygodnych odbiorców.


Typowy adresat faktoringu to firma prowadząca sprzedaż z odroczoną płatnością, mająca ograniczony kapitał własny i dostęp do kredytów bankowych, realizująca ekspansywną strategię zwiększenia obrotów m.in. poprzez stosunkowo długie terminy płatności. Firma ta jest, stabilna finansowo, i mająca wiarygodność kredytowąa co najważniejsze posiada stałych, wiarygodnych odbiorców.


 


Konferencja Instytucji Faktoringowych powstała w 2001 r.. Współpracuje z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych. Zrzesza 98 instytucji finansowych o ustabilizowanej pozycji na polskim rynku, oferujących usługi faktoringowe: arvato services Polska, Bibby Factors Polska Sp. z o.o.,

BZ WBK Faktor Sp. z o.o., FORIN Sp. z o.oBank Millennium S.A.., Eurofaktor S.A., GMAC Commercial Finance Sp. z o.o. , Handlowy-Heller SA, Pekao Faktoring Sp. z o.o., Polfactor S.A. oraz  oraz Raiffeisen Faktoring Polska Sp. z o.o..

Źródło BRE Faktoring. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy